Chuyển tới nội dung
Tin quốc tế

Cầu nguyện cho Jerusalem

15.05.2020
“Hỡi Giê-ru-sa-lem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi; cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im-lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc-nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ-ngơi chút nào. Đừng để Ngài an-nghỉ cho đến chừng nào đã LẬP LẠI Giê-ru-sa-lem và DÙNG NÓ LÀM SỰ NGỢI KHEN TRONG CẢ ĐẤT!”

Đọc Kinh Thánh ngày 10/8/2019: Thi Thiên 79,80 và Công Vụ 28

"Đức Chúa Trời ôi! dân ngoại đã vào trong sản-nghiệp Chúa, Làm ô-uế đền thánh của Chúa, Và làm cho Giê-ru-sa-lem thành ra đống."
Thi-thiên‬ ‭79:1‬‬‬‬

Sáng nay chúng ta hãy suy nghĩ xem,
I. JERUSALEM có giá trị gì đối với Chúa:
1. “Nhưng ta đã CHỌN Giê-ru-sa-lem, để đặt DANH TA tại đó...” II Sử-ký‬ ‭6:6‬‬
Jerusalem còn được gọi là Si-ôn

2. “Cầu-xin Chúa hãy LÀM LÀNH cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài; Hãy XÂY CẤT các vách-tường của Giê-ru-sa-lem.” Thi-thiên‬ ‭51:18‬‬‬‬

3. “Đáng từ Si-ôn chúc-tụng Đức Giê-hô-va, Là Đấng NGỰ tại Giê-ru-sa-lem! Ha-lê-lu-gia!” Thi-thiên‬ ‭135:21‬

4. “...Hỡi Giê-ru-sa-lem, là THÀNH THÁNH, hãy mặc lấy áo đẹp!” Êsai 52:1

5. “Bèn chọn chi-phái Giu-đa, Là núi Si-ôn mà Ngài YÊU MẾN.” Thi-thiên‬ ‭78:68‬‬‬‬

"Khi Đức Chúa Jêsus gần đến thành, thấy thì KHÓC về thành... Luca 19:41

Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem... bao nhiêu lần ta muốn nhóm-họp các con ngươi... mà các ngươi chẳng khứng!" Mathio 23:37

“Nhưng Giu-đa sẽ còn đời đời, Giê-ru-sa-lem sẽ CÒN ĐỜI NÀY QUA ĐỜI KHÁC.”
‭‭Giô-ên‬ ‭3:20

‬‬‬‬ II. Chúa đặt Jerusalem là trung tâm của thế giới:
“Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Kìa là thành Giê-ru-sa-lem, ta đã đặt nó GIỮA các dân-tộc, và các nước BAO XUNG QUANH nó.” (Ê-xê-chi-ên‬ ‭5:5‬‬‬‬)

“Hỡi Giê-ru-sa-lem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi; cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im-lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc-nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ-ngơi chút nào. Đừng để Ngài an-nghỉ cho đến chừng nào đã LẬP LẠI Giê-ru-sa-lem và DÙNG NÓ LÀM SỰ NGỢI KHEN TRONG CẢ ĐẤT!”

Ê-sai‬ ‭62:6-7‬ ‭‬‬
“Nhưng Giu-đa sẽ còn đời đời, Giê-ru-sa-lem sẽ CÒN ĐỜI NÀY QUA ĐỜI KHÁC.”
‭Giô-ên‬ ‭3:20.

III. Chúa đã đoán phạt Jerusalem vì tội thờ lạy hình tượng: ‭‬‬
"Chúng đốt đền Đức Chúa Trời, đánh đổ vách-thành Giê-ru-sa-lem...để cho ứng-nghiệm lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Giê-rê-mi..." II Sử ký 36:19-21

“Cho Giê-ru-sa-lem và cho các thành của Giu-đa, cho các vua các quan-trưởng nó, làm cho chúng nó HOANG VU, gở-lạ, bị chê-cười, chịu rủa-sả như ngày nay;”
‭‭Giê-rê-mi‬ ‭25:18‬‬‬‬

IV. Chúa đã dựng lại thành Jerusalem
"Trong ngày đó, ta sẽ dựng lại nhà-tạm của Đa-vít, là nhà đã đổ, và tu-bổ lại những chỗ rách-nát của nó. Ta sẽ dựng lại những nơi đổ-nát và xây nó lại như ngày xưa..." A-Mốt 9:11

VI. Đến ngày cuối cùng thành Jerusalem thứ hai sẽ xuất hiện:
“...Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem MỚI, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống... Khải huyền 22:1-2

“...và (thiên sứ) chỉ cho tôi thấy THÀNH THÁNH là Giê-ru-sa-lem, TỪ TRÊN TRỜI, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống,” Khải-huyền‬ ‭21:10‬ ‬

VII. Chúa có lời hứa đặc biệt dành cho ai yêu mến và cầu thay cho Jerusalem:
“Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem: “Nguyện những ai yêu mến ngươi được THỊNH VƯỢNG.” Thi-thiên‬ ‭122:6‬ ‭

"Ta sẽ BAN PHƯỚC cho người nào chúc phước ngươi...và các chi-tộc nơi thế-gian sẽ NHỜ NGƯƠI (YSORAEN-JERUSALEM) mà được phước." Sáng Thế Ký 12:3

Bạn đã từng cầu thay cho Jerusalem... hãy bắt đầu từ hôm nay...

2