Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

5:00 – 6:30: Giờ hiệp nguyện Bình minh
6:45 – 8:30: Lễ Thờ phượng 1
8:30 – 9:30: Trường Chúa Nhật cho người trưởng thành
9:45 – 11:15: Lễ Thờ phượng 2

Hội Thánh Tin Lành Mỹ Đình

14:00 – 16:00: Lễ Thờ phượng
16:15 – 17:00: Lớp học Giáo lý căn bản

Hội Thánh Tin Lành Thanh Xuân

14:00 – 16:00: Lễ Thờ phượng
16:15 – 17:00: Lớp học Giáo lý căn bản

All Nations Church

Sunday 2:00pm