Chúa Nhật

6:45 - 8:30 : Lễ Thờ phượng 1 8:30 - 9:30 : Trường Chúa nhật cho người trưởng thành 9:45 - 11:15 : Lễ Thờ phượng 2 : Trường Chúa nhật cho Thiếu nhi (3 đến 13 tuổi) : Lễ Thờ phượng của Thiếu niên (14 đến 17 tuổi) 14:00 - 16:00: Lễ Thờ phượng của tín hữu khiếm thính : Lễ Thờ phượng HT All Nations (Nhóm Tiếng Anh) : Nhóm Phụ nữ Rutơ (Trung niên) học Kinh Thánh (Tuần 2 và 4) 19:30 - 21:00: Truyền giảng Tin Lành (1 lần/tháng)

Thứ 2

19:30 - 21:00: Lớp Giáo lý căn bản dành cho tân tín hữu

Thứ 3

5:30 - 6:30 : Giờ hiệp nguyện Bình minh (Thanh Niên cầu nguyện) 19:30 - 21:00: Lớp học Cuộc đời Chúa Cứu Thế

Thứ 4

5:30 - 6:30 : Giờ hiệp nguyện Bình minh 18: 30 - 20:30: Nhóm Tế bào Thiếu niên học Kinh Thánh 19:30 – 21:30: Lễ thờ phượng của Nhóm Sức Mới : Nhóm Tế bào Thanh niên (Sai đi) học Kinh Thánh.

Thứ 5

5:30 - 6:30 : Giờ hiệp nguyện Bình minh 19:30 - 21:00: Nhóm Tế bào Thanh niên học Kinh Thánh

Thứ 6

5:30 - 6:30: Giờ hiệp nguyện Bình minh : Lễ Thờ phượng của Ban Thanh tráng

Thứ 7

5:30 - 6:30 : Giờ hiệp nguyện Bình minh 14:30 – 16:00: Lễ Thờ phượng của Ban Trung niên 19:00 - 21:00: Lễ Thờ phượng của Ban Thanh niên 19:30 - 21:00: Lễ Thờ phượng Ban Tráng niên

Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm”

(Rô-ma 12:6-8)