CAM KẾT CẦU NGUYỆN

Tôi mong muốn tôn vinh và khiến Đức Chúa Trời vui lòng khi trở thành tấm gương cầu nguyện để người khác noi theo. Trong sự nương nhờ khiêm tốn nơi Đức Thánh Linh, tôi xin cam kết cầu nguyện như sau:

( ) TÔI CAM KẾT VỚI BẢN THÂN SẼ CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY ĐỂ ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ THỂ KHIẾN TÔI TRỞ THÀNH NGƯỜI NAM/NGƯỜI NỮ CẦU NGUYỆN.

“Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.” Thi Thiên 1:2,3

( )  TÔI SẼ TÌM THỜI GIAN CHẤT LƯỢNG TRONG LỊCH TRÌNH CỦA MÌNH ĐỂ ĐẾN VỚI CHÚA TRONG SỰ CẦU NGUYỆN.

“Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; Tôi trông cậy nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, đặng suy gẫm lời Chúa.” Thi Thiên 119:147,148

( )  TÔI SẼ BẮT ĐẦU LƯỢNG GIÁ “THỜI GIAN RẢNH RỖI” CỦA MÌNH VÀ TIN CẬY RẰNG CHÚA SẼ CHỈ CHO TÔI BIẾT CẦN DÀNH BAO NHIÊU TRONG KHOẢNG THỜI GIAN ĐÓ ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO SỰ CẦU NGUYỆN.

“Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” Ê-phê-sô 5:15,16

( )  TÔI SẼ CẦU XIN CHÚA BAN CHO TÔI MỘT HOẶC VÀI NGƯỜI ĐỒNG HÀNH ĐỂ TÔI CÓ THỂ CÙNG CẦU NGUYỆN VỚI HỌ THƯỜNG XUYÊN.

“Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.” Ma-thi-ơ 18:19,20
( )  TÔI SẼ BẮT ĐẦU THỰC HIỆN “CẦU NGUYỆN NĂNG NỔ” – nghĩa là CHỦ ĐỘNG CẦU NGUYỆN VỚI NGƯỜI KHÁC NHƯ LÀ PHONG CÁCH SỐNG.

“Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.” Ê-phê-sô 6:18

( )  TÔI SẼ HỌC CÁCH “CẦU NGUYỆN THÔNG QUA KINH THÁNH”

“Xin hãy làm cho bước tôi vững trong lời Chúa; chớ để sự gian ác gì lấn lướt trên tôi.” Thi Thiên 119:133

( )  TÔI SẼ TRỞ NÊN NGƯỜI CẦU THAY.

“Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói.” Cô-lô-se 4:2-4

“Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” Ma-thi-ơ 9:38.

“Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp, và các đầu cùng đất làm của cải.” Thi Thiên 2:8

( )  TÔI SẼ TẬN DỤNG CÁC CƠ HỘI CẦU NGUYỆN ĐẶC BIỆT NHƯ CẦU NGUYỆN TUẦN HOÀN, HỘI THẢO CẦU NGUYỆN, BUỔI NHÓM CẦU NGUYỆN TẠI HỘI THÁNH, CẦU NGUYỆN THEO NHÓM KHI THỜI GIAN CHO PHÉP VÀ ĐƯỢC ĐỨC THÁNH LINH HƯỚNG DẪN.

“Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện, ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như Giăng đã dạy môn đồ mình.” Lu-ca 11:1

( )  TÔI SẼ THƯỜNG XUYÊN CHIA SẺ VỚI NGƯỜI KHÁC VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐỨC CHÚA TRỜI DẠY DỖ TÔI TRONG SỰ CẦU NGUYỆN.

“Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài; khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài! Hãy hát, hãy hát cho Ngài những bài ca! Khá nói về các việc lạ lùng của Ngài.” Thi Thiên 105:1,2

( )  TÔI CAM KẾT VỚI BẢN THÂN SẼ CẦU NGUYỆN CHO SỰ THỨC TỈNH THUỘC LINH VÀ SỰ PHỤC HƯNG TRONG ĐỜI SỐNG, GIA ĐÌNH, HỘI THÁNH, CỘNG ĐỒNG CỦA TÔI VÀ TOÀN THẾ GIỚI.

“Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.” II Sử ký 7:14

 

                                                         Chữ ký___________________ Ngày________

 

HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ TÔI SẼ THỰC HIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI NAM/NGƯỜI NỮ CẦU NGUYỆN:

Được sư cho phép của ©Great Commission Prayer Crusade, 1977