httl-ha-noi-cau-nguyen-hang-ngay-CN

Trong Ngày Chúa Nhật, Quý tín hữu cầu nguyện theo tờ chương trình được phát trong Hội Thánh. (hoặc quý tín hữu có thể xem trong mục tin tức, thông báo và cầu thay tại website này tại đây)

Linh vụ Cầu nguyện – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội