Tất cả khoảng thời gian là xấp xỉ. Dòng thời gian các sự kiện Kinh Thánh dựa trên khung thời gian được đồng thuận chung từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các hướng dẫn của Wilmington’s Guide to the Bible, A Survey of Israel’s History (Wood), The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings (Thiele), ESV Study Bible, The Treasury of Scripture Knowledge, International Standard Bible Encyclopedia, và Easton’s Bible Dictionary.

Chúng tôi xin cảm ơn Rich Valkanet và Discovery Bible và Ban Truyền Thông HTTL Hà Nội đã giúp hoàn thành dự án này.