Nỗi quặn thắt và sự đau đớn của Giê-rê-mi – 22/09/2017

HTTL Hà Nội – Vị tiên tri mô tả sự hủy diệt Giu-đa, kẻ đã phớt lờ tiếng kêu quay trở lại của Đức Chúa Trời, sẽ tàn bạo như thế nào, và sau đó ông bày tỏ nỗi quặn thắt của mình. Đức Chúa Trời có thể không tiêu diệt hết dân sự, nhưng Ngài cũng không rút lại sự đoán xét của mình.

Sự ăn năn giả tạo là vô ích – 18/09/2017

HTTL Hà Nội – Vị tiên tri đã cho thấy tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên đã đến độ dân sự không thể tự mình quay trở lại khỏi ý muốn của riêng mình được nữa. Dân Y-sơ-ra-ên đã không quay trở lại, dù nhận sự trừng phạt, và thậm chí họ vẫn cố lừa dối Đức Chúa Trời bằng sự ăn năn giả tạo.

Tính hay quên và sự khinh suất – 14/09/2017

HTTL Hà Nội – Vị tiên tri đã nhớ lại lúc dân sự ở trong hoang mạc, nơi họ chia sẻ tình yêu thương chân thành của giao ước thậm chí trong những điều kiện nghèo túng. Sau đó vị tiên tri trách mắng dân sự vì tính hay quên và thờ ơ của họ, cụ thể chỉ ra tội lỗi và sự phóng túng của các lãnh đạo Y-sơ-ra-ên.

Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời và sứ mạng – 12/09/2017

HTTL Hà Nội – Sách Giê-rê-mi bắt đầu bằng lời giới thiệu về nguồn gốc và thời đại của Giê-rê-mi nơi ông thực hiện sứ mạng của mình. Sau đó chương này tiếp tục với câu chuyện về Đức Chúa Trời kêu gọi Giê-rê-mi và ban cho ông sứ mạng, và phản ứng của vị tiên tri với điều này.