Các trường học Cơ Đốc có thể sẽ đóng cửa nếu phán quyết về hôn nhân đồng tính được thông qua

HTTL Hà Nội – Hiệu trưởng của một trường đại học Cơ Đốc nói rằng các trường học Cơ Đốc có thể phải đóng cửa hoặc đối diện với hàng loạt vụ kiện phân biệt đối xử, nếu Tòa án Tối cao Hoa Kỳ quyết định rằng Quốc gia phải công nhận hôn nhân đồng tính. Michael Farris,…