8 câu Kinh Thánh về sự Sửa Phạt

HTTL Hà Nội- Sự thờ ơ dẫn đến sự thiếu quan tâm, và sau đó, sẽ không còn có tình yêu thương nữa. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu yêu những người Ngài sửa trị. Điều này cho tôi biết rằng Đức Chúa Trời sửa phạt chúng ta nhằm giúp chúng ta ăn năn tội lỗi của mình. Khi Chúa sửa…