Cánh cửa tự do đang chào đón bạn!

HTTL Hà Nội – Có thể bạn từng chịu tổn thương, nhưng bạn không phải là nô lệ cho bất kỳ sự trói buộc nào. Chúa đã giải thoát chúng ta để chúng ta được sống, được trải nghiệm và tận hưởng. Dẫu những bước đi đầu tiên có thể rất khó khăn và nhiều sợ hãi,…