Kinh Thánh và Tiền Bạc

HTTL Hà Nội – “Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 6:21) Dưới đây là những điều Kinh Thánh dạy về tiền bạc: Lòng tham tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều ác “Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, một số…