Cầu nguyện cho thế hệ kế cận

HTTL Hà Nội – Một trong những trách nhiệm lớn nhất của chúng ta là dạy dỗ và huấn luyện con cái của mình hiểu những nguyên tắc cốt lõi trong Kinh Thánh để cung cấp cho chúng một nền tảng vững chắc trong Đấng Christ khi chúng lớn lên. Khi chúng ta cầu nguyện, ấy…