Thư gửi cho con em Mục sư!

HTTL Hà Nội – Là con Mục Sư hay người hầu việc Chúa trọn thời gian, giá trị của bạn trong Chúa không cao hơn người khác. Quan trọng là bạn được Chúa lựa chọn để hoàn thành công việc kỳ diệu của Ngài trên đất này. Và sự kêu gọi của Chúa với mỗi…