15 câu danh ngôn mạnh mẽ về người Cha

HTTL Hà Nội – Chúa yêu thương mỗi một chúng ta là con cái của Ngài, và Ngài ban cho những người cha trên đất sự khôn ngoan và sự hướng dẫn để họ sống một đời sống tin kính đẹp ý Ngài. Mỗi người chúng ta đều có một người cha trên đất. Một số người cha vắng mặt hoặc không đóng vai…