5 điều Đấng Chăn Nhân Lành làm

HTTL Hà Nội – “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn” (Giăng 10:10) 1/ Ngài tìm kiếm chiên lạc Chúa Giê-xu là Đấng Chăn Nhân Lành, Ngài luôn tìm kiếm những con chiên lạc và mang chúng quay…