19 câu danh ngôn tuyệt vời về Lễ Báp-têm

HTTL Hà Nội – Vậy, bởi báp-têm, chúng ta đã được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thể nào thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thể ấy. (Rô-ma 6:3-4) Ngay cả Chúa Giê-xu cũng đã được báp-têm. Báp-têm không cứu…