Mục đích của đời bạn là gì?

HTTL Hà Nội – Mục đích của đời bạn là gì? Và khi bạn đạt đến mục đích, bạn có thật sự thỏa mãn hay không? Các câu hỏi này khó thật! Nhưng đó chính là sự đầy đủ nhất của cuộc đời phải không?  “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời…