Mục Đích của Người Tin Chúa

HTTL Hà Nội – Bạn tin nhận Chúa Giê-xu để được tha tội, được cứu, và bắt đầu cuộc đời theo Chúa, mục đích là sống theo mẫu mực của Chúa Giê-xu, và theo Chúa cho đến khi gặp mặt Ngài. Cuộc chạy đua  Đọc Hê-bơ-rơ 12:1-3 Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng…