4 quan điểm về sự bình an

HTTL Hà Nội – “Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Giê-xu.” (Phi-líp 4:7) 1/ Cùng Chúa tạo nên sự bình an Sự bình an của Đức Chúa Trời, là điều nằm ngoài mọi sự hiểu biết, không…