Tấm lòng người đầy tớ

HTTL Hà Nội – “Cảm tạ Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ con! Ngài luôn nhân từ và thành tín đối với chủ con!” (Sáng Thế Ký 24:27) Trong nhà hàng, người ta gọi bồi bàn là người phục vụ chứ không phải là đầy tớ. Khái niệm về mối quan hệ đầy…