Franklin Graham: “Thế giới cần chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa Giê-xu Christ”

HTTL Hà Nội – Nhà truyền giáo Franklin Graham cho biết: “Rất nhiều cơn bão, cháy rừng, động đất và các hiện tượng thiên nhiên tác động đến thế giới ngày nay cần phải được đề cập đến như là một sự nhắc nhở rằng, tất cả mọi người cần chuẩn bị cho sự tái lâm…