Lòng nhân từ

HTTL Hà Nội – Nhân từ là một trong những phẩm hạnh của kẻ làm tôi tớ Đức Chúa Trời. Nhân từ có thể được mô tả một tấm lòng nhân hậu, từ tâm không tham gia cũng không hành động những điều tựa như điều ác. Nhân từ là hình ảnh của Chúa Jesus…