Sự khôn ngoan

HTTL Hà Nội – Kinh Thánh: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy” (Châm-ngôn 1: 7). Có hai sự khác biệt giữa ranh giới của sự khôn ngoan, đó là sự khôn ngoan của thế gian và khôn…