Đức Chúa Jêsus, Vua của sự bình an và tình yêu thương – 25/03/2018

HTTL Hà Nội – Khi nghe tin Đức Chúa Jêsus đã khiến La-xa-rơ từ cõi chết sống lại, đoàn dân có những kỳ vọng lớn về Ngài. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem, thủ đô của một vị vua, trên lưng lừa con để công bố cho thế giới rằng Ngài là vị vua của sự khiêm nhu và phục vụ, không phải chinh phục và thống trị.