Ba bước của đức tin

HTTL Hà Nội – Là một con người thì ai cũng có niềm tin vào một điều gì đó. Khi chúng ta là những Cơ Đốc Nhân có nghĩa là chúng ta đang đặt niềm tin vào một Đấng Tối Cao chính là Đức Chúa Trời. Theo như sách Hê-bơ-rơ 11:1 đã định nghĩa về…