Ân điển cho đến cuối cùng – 04/11/2018

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Trời trông đợi vua Sê-đê-kia vâng theo các chỉ dẫn của Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng, thậm chí trong hoàn cảnh khi thảm họa sắp xảy ra. Tuy nhiên, nếu vua không chú ý đến Lời của Đức Chúa Trời, cả thành lẫn vua đều sẽ bị tiêu diệt bằng lửa đoán xét.