B.C và A.D có nghĩa là gì?

HTTL Hà Nội – Có bao giờ bạn thắc mặc 2 từ viết tắt B.C và A.D có nghĩa là gì? Dù rằng cách giải thích dưới đây không bộc lộ hết ý nghĩa thực sự cả 2 từ viết tắt. Nhưng sẽ giúp bạn một phần nào đó hiểu về định nghĩa về B.C và A.D.