Lời Chúa được học qua sự chịu khổ – 06/01/2019

HTTL Hà Nội – Vị thi sĩ xưng nhận rằng Đức Chúa Trời cho phép ông chịu khổ là một sự bày tỏ về sự công chính và thành tín của Đức Chúa Trời đối với ông như Lời Ngài đã hứa. Đừng nghi ngờ sự tốt lành của Đức Chúa Trời và bám chặt lấy lời hứa của Ngài dù gian truân. Hãy chỉ tin cậy sự giúp đỡ và sự cứu chuộc của Ngài mà thôi.