Con khao khát Lời Chúa – 06/01/2019

HTTL Hà Nội – Dù ở trong hoạn nạn, vị thi sĩ vẫn không quên các luật lệ của Chúa hoặc nghi ngờ về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Thế hệ vội vã này không chào đón sự nhịn nhục, trung tín và trung thực. Tuy nhiên, đức tin là chờ đợi và kiên trì chịu đựng, vui mừng trong Lời Ngài, được thực hiện không phải trong thời điểm của tôi, mà trong thời điểm Đức Chúa Trời đã định.