Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi – 12/01/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Trời bảo vệ dân sự Ngài khỏi mọi nguy hiểm mà không hề ngủ hay buồn ngủ. Không giống như các thần tượng không thể đáp lời cầu xin của mọi người (I Các Vua 18:26-27), Đức Chúa Trời chuẩn bị đường đi cho dân sự của Ngài, đi trước họ để dẫn dắt họ và luôn ở cạnh họ.