Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ – 14/01/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Trời luôn thực hiện lời hứa của Ngài. Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Jêsus đến với tư cách là con cháu Áp-ra-ham và Đa-vít để thực hiện những lời hứa Ngài đã hứa với Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 17:7, 22:8) và Đa-vít (II Sa-mu-ên 7:16). Ngài đã ban Đấng Cứu Thế được mong đợi từ rất lâu, như Ngài đã hứa