Sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus – 15/01/2019

HTTL Hà Nội –  Đức Chúa Jêsus đã đến để cứu chúng ta khỏi những tội lỗi của mình. Danh “Jêsus” giống như danh “Giê-hô-va”, Đấng đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên sau khi Môi-se qua đời và chiếm xứ Ca-na-an. Đức Chúa Jêsus đã đến để cứu chúng ta không chỉ đơn giản khỏi sự cai trị của những kẻ áp bức, những kẻ mắt chúng ta thấy được, mà còn khỏi sự cai trị của tội lỗi nữa.