Phước lành thực sự – 21/01/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Jêsus dạy dỗ các môn đồ, những người đến với Ngài sau khi nghe Tin Lành của thiên đàng về vương quốc Đức Chúa Trời. Giống như Đức Chúa Trời ban luật pháp cho dân Y-sơ-ra-ên trên núi Si-nai, Đức Chúa Jêsus dạy dỗ cho dân chúng một bài học mới về một cuộc đời xứng đáng là dân sự của thiên đàng, trên đỉnh một ngọn núi.