Cũng hãy nên toàn thiện – 24/01/2019

HTTL Hà Nội -Đức Chúa Jêsus mong muốn chúng ta trở nên toàn thiện như Đức Chúa Trời là toàn thiện. Ngài đang thúc giục chúng ta làm những điều cho người lân cận giống như Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Đức Chúa Jêsus phán bảo chúng ta yêu thương mọi người, như Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta vô điều kiện