Hãy theo Ta – 30/01/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Jêsus ban sự tự do cho nhiều người đang chịu khốn khổ bệnh tật và những linh hồn tội nghiệp bị tà linh đè nén (c.15-16). Vô số những lời tiên tri về Đấng Mê-si-a trong Cựu Ước được ứng nghiệm cách chính xác thông qua Đức Chúa Jêsus