Là một môn đồ của Chúa Jêsus – 04/02/2019

HTTL Hà Nội –  Đức Chúa Jêsus bày tỏ cho các môn đồ quy mô và phương hướng chức vụ của họ. Ngài phán bảo họ trước tiên đi đến với những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Jêsus biết cuối cùng Phúc Âm sẽ được công bố cho các dân ngoại, sau khi nó đã được trước nhất công bố cho dân Y-sơ-ra-ên