Các con sẽ sợ ai? – 06/02/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Trời là Đấng chúng ta thật sự phải kính sợ. Đức Chúa Trời là một Đấng vĩ đại và đáng sợ, có thể hủy diệt thân thể và linh hồn chúng ta. Khi chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, Đấng chúng ta thực sự phải kính sợ, chúng ta sẽ sống mà không sợ hãi bất cứ điều gì.