Chỉ một mình Đức Chúa Jêsus – 07/02/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Jêsus đòi hỏi từ chúng ta tình yêu thương và sự tận hiến. Sự bất hòa và xung đột giữa những người yêu thương mà Đức Chúa Jêsus đem đến, có thể là một nguồn của sự đau khổ và cám dỗ to lớn, đe dọa đức tin. Dù vậy, Đức Chúa Jêsus phán rằng chúng ta phải yêu mến Đức Chúa Jêsus hơn mọi thứ.