Một thế hệ những người vô tín – 09/02/2019

HTTL Hà Nội – Thiên đàng đang bị xâm lấn, nhưng nó vẫn đang phát triển cách mạnh mẽ. Giống như các lãnh đạo tôn giáo của La Mã vào thời của Đức Chúa Jêsus, có những quyền lực vô đạo đức và gian ác ngay cả ngày nay, điều cản trở và chống lại thiên đàng. Bởi vậy, những người thuộc về thiên đàng phải mạnh mẽ chống lại sự tấn công của Sa-tan đối với thiên đàng và tích cực dự phần vào việc mở mang và phát triển thiên đàng.