Đức Chúa Giê-xu, Đấng chữa lành và nuôi dưỡng – 24/02/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Jêsus chữa lành người bệnh và khiến họ nên trọn vẹn. Đức Chúa Jêsus làm ứng nghiệm chức vụ của Đấng Mê-si-a (Ê-sai 35:5-6) đã được tiên tri Ê-sai báo trước qua việc chữa lành mọi tật bệnh. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a được hứa trong Cựu Ước.