Không có thập tự giá, thì chẳng có mão miện (con đường của người tin) – 26/02/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Giê-xu biết trước về sự chịu khổ và sự chết của Ngài. Ngài ý thức không chỉ về danh tính của mình, nhưng cả sự kêu gọi của Ngài là Đấng Mê-si-a. Mặc dù các môn đồ xưng nhận Đức Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a, nhưng họ lại không hiểu con đường Đức Chúa Giê-xu đang đi