Đức Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời – 27/02/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, Đấng có sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Mặt của Đức Chúa Giê-xu chiếu sáng như mặt trời và quần áo của Ngài trở nên trắng như ánh sáng, khi Môi-se và Ê-li xuất hiện bên cạnh Ngài, như những nhân chứng về Đức Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a.