Một sự kêu gọi được công nhận trong cộng đồng – 02/03/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Trời chăm sóc chúng ta bằng cách đặt bàn tay nhân lành của Ngài trên chúng ta. Chúng ta thất vọng khi không nhận được sự giúp đỡ trực tiếp từ Đức Chúa Trời, nhưng Ngài giúp chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Đôi khi, sự giúp đỡ này đến thông qua những người khác.