Cội rễ của cộng đồng – 08/03/2019

HTTL Hà Nội – Mặc dù tường thành đã hoàn tất, Giê-ru-sa-lem vẫn dễ dàng bị tấn công bởi các thế lực bên ngoài do cư dân ít ỏi. Nê-hê-mi, người đã thiết lập các đường ranh giới cẩn thận, nhưng tạm thời, giờ đây phải cố gắng giải quyết vấn đề thiết yếu trước mắt, bằng việc sử dụng cuốn gia phả của dân sự được ghi chép khoảng 90 năm trước thời của ông