Những người đóng dấu trên giao ước – 13/03/2019

HTTL Hà Nội – Tên của những người đã ký tên vào giao ước mới với Đức Chúa Trời được ghi lại. Tổng đốc Nê-hê-mi (c.1), các thầy tế lễ (c.1b-8), những người Lê-vi (c.9-13), và các thủ lĩnh của dân chúng đã ký tên vào giao ước (c.14-27). Phần dân chúng còn lại cũng thề sẽ tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời và tên của họ cũng được ghi lại.