Nơi Chúa kêu gọi chúng ta – 14/03/2019

HTTL Hà Nội – Vì lý do phải bảo vệ thành Giê-ru-sa-lem sau tái thiết, dân chúng được yêu cầu đến cư ngụ trong thành (7:1-4). Các thủ lĩnh và 10% dân chúng còn lại lựa chọn sống tại Giê-ru-sa-lem (c.1-2). Tên và gia phả của các gia đình cũng như các thủ lĩnh sống tại Giê-ru-sa-lem được ghi lại (c.4-24). Phần còn lại của Y-sơ-ra-ên sinh sống trong các thành khác (c. 3, 20, 25-36).