Vương quốc Đức Chúa Trời về sứ sống đời đời – 1/04/2019

HTTL Hà Nội – Những người Sa-đu-sê tấn công Đức Chúa Jêsus bằng cách sử dụng một ví dụ quá khích về truyền thống trong Cựu Ước về việc kết hôn nối tiếp để tranh luận rằng sự phục sinh là không thể (c.28). Ma-thi-ơ 22:23-33: 23 Cùng ngày đó, những người Sa-đu-sê, là nhóm…