Sự sụp đổ ‘Nhà của Đức Chúa Trời’ đến ‘Nhà của các ngươi’ – 05/04/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Jêsus công bố sự bất hạnh và sự đoán phạt của hỏa ngục đối với những lãnh đạo tôn giáo đạo đức giả, những người đã trang trí mả của các tiên tri và những người công chính trong quá khứ, nhưng lại bắt bớ cả Đức Chúa Jêsus,…

Chiến thắng thật – 3/04/2019

HTTL Hà Nội – Việc các lãnh đạo tôn giáo đều “ngồi trên ghế của Môi-se” nghĩa là họ có thẩm quyền dạy dỗ và dẫn dắt dân sự về luật pháp. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng mặc dù việc vâng giữ luật pháp mà những người Pha-ri-si đã giảng dạy là quan trọng,…