Sự sụp đổ ‘Nhà của Đức Chúa Trời’ đến ‘Nhà của các ngươi’ – 05/04/2019

HTTL Hà Nội – Đức Chúa Jêsus công bố sự bất hạnh và sự đoán phạt của hỏa ngục đối với những lãnh đạo tôn giáo đạo đức giả, những người đã trang trí mả của các tiên tri và những người công chính trong quá khứ, nhưng lại bắt bớ cả Đức Chúa Jêsus,…