Theo ý muốn Đức Chúa Trời – 14/04/2019

HTTL Hà Nội – Sau khi cùng ăn bữa ăn tối cuối cùng với các môn đồ, Đức Chúa Jêsus đi đến vườn Ghết-sê-ma-nê và cầu nguyện chuẩn bị cho sự chết của Ngài. Đau buồn và bối rối, Đức Chúa Jêsus đã cầu nguyện khẩn thiết, nhưng ba môn đồ ở cùng với Ngài không thể tỉnh thức và cầu nguyện