Sự vâng phục hoàn toàn, sự thờ phượng vui mừng – 13/05/2019

HTTL Hà Nội – Khi ngẫm nghĩ về thất bại trước đó của mình, Đa-vít đã chuẩn bị để rước hòm giao ước theo cách Đức Chúa Trời quy định. Việc liệt kê những người phải dự phần vào việc rước hòm (c.4-10) là một minh chứng rõ ràng cho sự xác quyết của Đa-vít hoàn toàn vâng theo luật pháp.